Egyházasdengeleg
Beküldte:Papi
E-mail:kkk@enternet.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:Temető
Templom neve:.
Felekezet:Kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2005-03-28 00:05

Beküldte:Papi
E-mail:kkk@enternet.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:Temető
Templom neve:.
Felekezet:Kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2005-03-28 00:07

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:

Egyházasdengeleg leghíresebb és legrégebbi épülete a katolikus templom. Lexikonokban, útleírásokban az áll, hogy e templomot 1322-ben építették. Pedig a dengelegi katolikus templom építése a korábbi középkorhoz kötődik. A templommal együtt a falu a középkorban, s azóta is, a tizedikként megszervezett Szent István–kori váci egyházmegyéhez tartozott. A templom épülete a falu felett, a keleti oldalon áll, körülötte temető. Az elhelyezés és elrendezés középkori eredetre utal. Varga Lajos (99.) szerint „a mai napig fennmaradt román stílusú templom keletkezését legalább a XII. századra kell tennünk."
Más bizonyságunk is van arra, hogy a templom 1322 előtt épült.
13oo-ban [Máriássi] Maureus és Botiz fiai pert indítottak Kelianus mester ( de genere Kokenusrenold ) ellen Egyházasdengeleg, Héhalom és Baj miatt. Itt említik először a szomszédos Héhalmot írásban, és községünket is mai alakjában: Eghazosdengelegh, in C-u Neugrad (a Nógrád megyében lévő Egyházasdengeleg). 1315-ben Kelianus mester fiai Kelianus és Benedek átadják Egyházasdengeleget a Szent Imre templommal rokonuknak (a Kökényes-Rénold nembeli Terényi) Bolchard fia Reynoldusnak. Ezen az oklevélen Eghazasdengelegh alak áll. (…Eghazasdengelegh, in qua esset eccl. S. Emerici conf-is fundata.) 1347-ben Kelianus átíratja az 1300-ban írt okmányt, itt Eghazastengeleg, in C-u Neugrad alak áll. Kétszer is Egyházasdengelegnek említik községünk nevét, ezt pedig nem tennék, ha temploma nem lett volna.
A helyi emlékezet megőrzött egy romképet is. Még a 20. század közepén is alap maradványokat ástak ki a földből, nagyméretű mezei téglát, és a házak udvarában pincék építéséhez használtak fel belőle. Az épület a templomtól nyugatra, kb. 180 méterre állott és 10x12 méteres lehetett. Rendeltetését nem tudjuk, talán a dengelegi földesurak lakása volt, talán a plébánia épülete, de dr. Pacséri Károly szerint (104.) itt valaha egy klastrom állott, amelyet a husziták romboltak le, s melynek tégláiból falat építettek a templom köré. Ezt az épületet lerombolhatták akár a husziták is. Anyagából falat is építhettek a templom körül, mert sokan úgy tudják, hogy a husziták fallal vették körül a templomot, s kapott az ezzel erődítmény jelleget. Ezt a falat is többször említik a Canonica visitatiók, utoljára az 1931-es evangélikus, miszerint a század elején még voltak maradványai.
Hanem a fallal kapcsolatosan a helyi emlékezet mást idéz. Azt, hogy a templom körül ma is fellelhető temetőárok mentén húzódott, "fehér kövekből” készült és kelet – nyugati irányú kb. 50 X 80 méteres téglalapot zárt be. A falat a palotási plébánosok bontatták le, utolsó részeit 1928-30-ban, s a palotási plébánián levő istállót építették meg belőle. A feltételezett klastrom épülete, amelyet a husziták pusztíthattak el, téglából épült. A templom körüli majd 300 méter hosszúságú falban nem volt egyetlen tégla sem. Az Árpád-kori templomokat vették körül vastag kőfallal a tatárjárás után.

Kik lehettek a templom építői?

Lehettek a terület akkori földesurai is, de Kristó Gyula (219.) szerint a 13. században – ha szerényebb igényekkel és még korántsem általános gyakorlatként – a kialakuló köznemesség, sőt a falu (vagy több falu együttesen) is jelentkezik építőként. E templomok általában nem három-, hanem csak egyhajósak, olykor kő helyett téglát alkalmaztak, díszítésük szegényes, stílusuk román jellegű. A falusi templomok némelyikében freskók is vannak.
A mi templomunk alaprajzát tekintve egyhajós, egyenes szentélyzáródással. Szabálytalan alakú, szentélye téglából, hajója faragatlan kőből épült, erős habarcsba van rakva, csak belülről vakolt.
Az építmény keletelt. A bejárat a nyugati, a szentély a keleti oldalon van. Az építészeti hangsúly a nyugati homlokzaton és a kapuzaton van. A téralakítás longitudinális, tehát hosszanti elrendezésű, határozott, irányított jellegű.
A mai templomot románkori építménynek tartjuk. A Nógrád megye műemlékei című kiadvány (190.) szerint „állítólag” 1332-ben épült. E pontatlan állításnak nincs dokumentálható bizonysága.
A templom mai beosztása és térhatása is a 11-13. században épült templomokra jellemző. Az ablakok keskenyek, lőrésszerűek, a kapu félköríves záródású. Ez a kapubéllet. A kapu felett „egészen kicsi, háromkaréjos, primitív rózsaablak” töri át a főhomlokzatot. Különös figyelmet érdemel ez a rózsaablak. Kidolgozása és három karéja is a korai gótikus templomok (13. sz.) motívuma, Magyarországon párja nincs darab. A kapu és a rózsaablak között mély, keretelés nélküli félkörös kis ablak van. Az emlékezet és a leírások freskómaradványokról is tudósítanak. Ezt kutatni, restaurálni kellene.
A szentélyt a hajótól lépcső választja el, s a szentély padlója magasabb. Ez betölthette az ambó funkcióját is. A helyi emlékezet a szentélyben lévő sírokról is tud. A megemelt szentély a hajdani temetkezések miatt is lehet ilyen, hiszen a románkori templomok szentélyeire jellemző az altemplom, a kripta, a szentélyben való temetkezés. Itt kriptára utaló maradványok nincsenek, de 1976-ban, a templom felújításakor a szentélyben kutatóásást végeztek, s egy nő és egy gyermek közös sírba tett csontjaira leltek. A csontokat nem vizsgálták, visszatemették őket. A helyiek emlékezetében annyi maradt meg, hogy „igen régiek”. Viszont bizonyos lehet, hogy a temetésre a 14. sz. előtt került sor, mert a gótikus és a későbbi templomok szentélyeibe már nem temettek, legalábbis új sírhelyeket nem építettek ki. Ilyen kis templomokba az alapítókat, a kegyurat, vagy azok közeli hozzátartozóit temették akkoriban.
A tabernákulum, a szentségház, ahol a kenyeret, tehát Krisztus testét, azaz az oltáriszentséget őrizték, s őrzik ma is, s amely valójában egy kis ajtóval zárható fali fülke; ott van az oltárral szemben állva bal kéz felől, a román templomok beosztása szerint.
A templomban két oltár volt, némelyek szerint négy. A főoltár ma az apszis hátsó fala előtt áll, egy része eredeti darab. Ebben megmaradt az ereklyetartó vájata. Az ereklyetartó elhelyezésének módja román korra utal, valószínű a Szent Imre kultusz idejéből származik, tehát a 11. és 12. sz. fordulójáról. A főoltár a gótikus korra jellemző szárnyas oltár volt. Ez a középkori fa szárnyas oltár a 18. század első felében még megvolt. A középső Szent Imre festett képe, a másik kettő a Boldogságos Szűz Máriát és Szent Józsefet ábrázolta.(Varga 100.) A mellékoltárok helyei nem bizonyítottak. A feltételezés szerint két mellékoltár állott a hajó keleti két oldalán, a boltív előtt, fa oltárok voltak, festett képpel díszítettek, de a negyedik oltár helye nem bizonyított. A sekrestye megépítésekor oltárt állítottak oda, s azóta áll annak keleti felében. Akik a templomi két oltár hívei, azt mondják, hogy a szárnyas oltár három képe miatt rögzülhetett a három oltár ténye. Egy azonban bizonyos: az 1734-36-os Acta Cassae Parochorum a templomban csak egy oltárt említ. A sekrestye a román templomhoz épített gótikus toldás. Ez megállapítható nem csak stílusáról, de látható a falbeépítés és a a templom alapjához való toldás is. A templom északi falán, az evangéliumi oldalon áll ma is a szószék, ez barokk és rokokó stílusú, fából készült. A templom hajója inkább gótikus jellegű, tagolatlan falakkal határolt, mely csaknem négyzetes alaprajzú, sík deszkamennyezettel fedett. A hajó tatárjárás utáni építmény, mert Magyarországon lényegében ez a kor a választóvonal a román és a gótikus stílus között.
Kristó (219.) azt mondja, hogy a 13. század második fele sajátos átmeneti időszakot képvisel a magyarországi építészet történetében. A gótikus stílus már a 13. század első felében megjelent Magyarországon, de elterjedése a század második felére esik, arra az időszakra, amikor a falvak templomaik jó részét még továbbra is román stílusban építik. Kristó mást is bizonyít (214.). Azt, hogy a ciszterciek kezdték hazánkban terjeszteni a korai gótikát, amelyeket a csúcsívek alkalmazása jellemez. S a dengelegi templom ilyen.
A hajónak és a sekrestyének kora gótikus jegyei vannak. A hajót erőteljes, hornyokkal tagolt csúcsíves diadalív köti a szentélyhez. A diadalív kőkerete négyzet alakú lábazaton nyugszik, e saroklevelek helyén tetraéderek vannak. A diadalívhez közel csúcsíves, kőkeretes alacsony ajtó vezet a sekrestyébe. A szentélyben és az apszisban bordátlan nyomott keresztboltozat. A keresztboltozatok haránthevederekre támaszkodnak. A szentély nyugati oldalán az 1976-os kutató ásatás toronyalap maradványokat azonosított. Ez azt bizonyítja, hogy a templom mai szentélyének, a román templomnak, tornya is volt. Ezt a hajó hozzáépítésekor bonthatták el. Ennek viszont ellentmond a tény, hogy a szentély és a hajó falai egyazon időben rakott alapokra épültek, s az alapokat fehér kőből rakták, a 11-12. századi alapozó technikával.
A mai templom nyugati falán nyoma sincs torony helyének. A maiak emlékezete fa huszártornyot őriz, ez barokk kori lehetett.
A templomról a török utáni hiteles adat 1697-ből származik, ekkor jól fedettnek mondják, tehát a török uralom alóli felszabadító harcok nem tettek kárt az épületben. Van kelyhe és kazulája a szükséges tartozékokkal.
A templom fedele évszázadokon keresztül zsindelyes volt, de 1956/57-ben palával fedték be. 1976-ban újra zsindelyezték.
A templom restaurálásáról adataink a következők: 1710, 1829, 1834, 1908, 1925, 1956/57, 1976, 2001-2002.

1710-ben nagy beruházás történt a templom épületén. Az évszázados elhanyagoltságot ekkor szanálhatták, hiszen nem kellett most már adót fizetni a töröknek a templom felújításáért. A szentély és a sekrestye ekkor kapott barokk mennyezetet. Új vakolatot kapott a belső tér, talán ekkor fedték el a freskókat is. A szentély belső berendezése is megújult. A meglévő szószéket a 18. század második feléből származónak vélik, s ennek oka a héhalmi szószék mesterének, Antonius Czilichtornak héhalmi jelenléte. Mi azonban úgy hisszük, hogy a szószék mellett ekkor készült az 1976-ban elbontott fa kórus, és ekkor került ide a barokk fa orgona is, amelynek fém sípjai is voltak, s amely 1976-ban eltűnt. A szószék fehér, márványozott faltükrökkel, aranyozott kereteléssel és virágokkal díszített, baldachinján Nepomuki Szent János aranyozott szobra. A fa kórusból harangoztak egészen 1976-ig. Ekkor a tetőn megszüntették a huszártornyot. Újra zsindelyeztek, s a harangoknak a templom nyugati sarkára fa haranglábat építettek.
A templom harangjainak számbavételéről először 1722-ből értesülünk. Ekkor, és 1727-ben is egyetlen harangja van, az is repedt. 1773-ban a templom tornyocskájában egyetlen harang volt. Nem tudjuk pontosan, mikor épülhetett a huszártorony a nyugati fal fölé, mert az 1734-36-os Adta Cassae Parochorum szerint a dombon álló Szent Imre templomnak nincs tornya, viszont 1773-ban már említik a tornyocskát. 1779-ből két harangról tudunk, s ezt a kettőt az evangélikus felekezettel együtt említik. 1829-ben egy 40 és egy 25 font súlyú harangról emlékeznek. Az első világháborúban egyet elvittek az állami fémalap számára. A harangok az 1976-ig felújításig a templom padlásterében és a huszártoronyban voltak elhelyezve. Ekkor a templom elé fa haranglábat emeltek. Róla két harang lóg: a régi, a 32 cm átmérőjű kisharang felirata DENGELEK 1765, az 52 cm átmérőjű nagyharang felirata pedig SZLEZÁK L. 1925.

A 2001-2022-es felújítás statikailag védi a templomot, mert fenyegetett, hogy falai ledőlnek. A felettébb költséges beruházást állami alapokból finanszírozták. A templom statikai egységének helyreállítása érdekében a falakat hosszanti irányban több helyen átfúrták s a lyukakba acélrudakat helyeztek, amelyeket a két végnél erősítettek, megfeszítettek. A templom alapja is betonkoszorút kapott. 2002-ben a tető új zsindelyt kapott és befejezték a belső felújítást is. Újra szóba került a meglevő freskók feltárása is. A templom körüli vízelvezetést is megoldották.
  
Beküldve:2008-03-02 19:14

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:43

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:47

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:54

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:57

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:58

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 19:59

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 20:01

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 20:01

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 20:02

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 20:03

Beküldte:sanyi
E-mail:kovt@nograd.net
Megye:Nógrád
Település:EGYHÁZASDENGELEG
Utca:temető
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-02 20:05

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Néhány szép külső részlet a templomról.
  
Beküldve:2009-01-05 14:41

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:41

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-01-05 14:43

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:19

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:20

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:20

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:20

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:20

Beküldte:ruggyanta
E-mail:hellodirty@freemail.hu
Megye:Nógrád
Település:Egyházasdengeleg
Utca:-
Templom neve:Szent Imre
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2011-09-08 22:20

www.interword.hu
www.interword.hu